El café de la historia - Refranes mallorquines

Refranes de Mallorca

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!

Autor: El café de la Historia


INICIO » REFRANES BALEARES » Refranes de Mallorca


Dichos y refranes de la isla de Mallorca

 • Neu de Mallorca és rodona i d’altra en dóna.
 • A Petra el dimoni s’hi va retre. I de Manacor s’en va fer por.
 • A Sencelles hi van amb elles i tornen sense elles.
 • Gropada a Mallorca, aigua a la porta.
 • A Felanitx, el més boig fa rellotges.
 • A Mancor són mancorins, i a Inca són inqueros, però per a ballar boleros, no hi ha com els selvatgins.
 • La gent de Campanet, amb una mà el rosari i amb l’altra el ganivet.
 • Trons a Mallorca, neu a la porta.
 • A Alcudi solen donar pa d’ordi an es combregats i an ets extremunciats aigo bullida de mar.
 • Ets com els de Sineu, que veuen el gep dels altres i no veuen el seu.
 • Tot el món és món, manco Montuïri que és un altre món.
 • Vatuadell, vols ser merda i no arribes a pet!
 • A Ariany es viu be tot l’any i a Maria tot lo dia.
 • A Manacor, mel a la boca i fel en el cor.
 • A Alaró, lladre o traïdor.
 • Uep! Com anam?
 • Mallorca, terra porca.
 • Què em som jo de la mort de’n Berga?
 • Vent llevant fa fugir sa gent del camp.
 • Anar més just que sa pell del nas.
 • A Campos quan hei ha eixut se comanen a Sant Blai, i noltros en aquest ball encara no hem begut.
 • Mal caigués la Seu i hauria feina per tothom.
 • Trons enfora, aigua prop.
 • Guergal mallorquí, tramuntana a Maó.
 • Una porrerenca ni se vincla ni se trenca ni se romp ni se romprà.
 • Plou i fa sol, lo diable tupa la dona.
 • Llebeig, aigua veig.
 • Cristo en pel, taronges navel.
 • A Llubí, per tocar l’orgue posen dos porcs dins un sac, un fa nyic i l’altre nyac i s’avenen com un rellotge.
 • Has fet es negoci de na Peix Frit.

🌞 Refranes mallorquines 🌞

 • A Alaró mostren sa panxa per un guixó.
 • A Consell el dimoni no hi va trobar remei.
 • Salut i feina, i un bon forat per guardar s’eina.
 • Quan pitja es llevant, Portopí el va esquixant.
 • Tot pot ser menos es collons tornar carabasses!
 • A Campos ses campaneres que no han on fer es jornal es tanquen dins es corral i bramen com a someres.
 • Mesclar ous amb caragols.
 • Per Sant Macià l’oreneta ve i el tord se’n va.
 • Quaranta putes sagrades!
 • A Andraig hi ha gent bajan i a Cauvià encara més i tots es capdellanés són canteranos borrés forrats.
 • Ton pare es verjo i ta mare te tel!
 • Fins a coranta d’es bril, no et llevis un fil.
 • Cap de fava amb orelles!
 • A Alaró, o lladre o jugador.
 • A Binissalem, de set se’n varen morir vuit.
 • Mal patinessis davant una figuera de moro mentres pixessis i fotesis a dins amb sa faba per devant.
 • Febreret el curt, pitjor que el turc.
 • Te pegaria una galtada amb sa ma de pixar!
 • S’arc de Sant Martí, si surt es matí, fé ton camí; si surt es capvespre, no vages a festa.
 • Què n’ets de poma!
 • A Campos, campanes noves i es campanar esbucat i Son Julià espadat perquè robava garrofes.
 • Mal t’agafas un llamp encés.
 • Cel tavellat, dins tres dies eixut o banyat.
 • Sa fortor es una cosa que es fabrica als ronyons, es filtra pels collons i surt pel cap de sa fava.
 • A Artà, el dimoni no s’hi pogué estar.
 • A Alaró, o lladre o traïdor; en ésser nat, mateu-ló.
 • Això és mel.
 • Qui és nat ni naixerà, ploure fort de grec no veurà.
 • Que saps tú de munyir trutjes si lo més redó que has vist es un meló!
 • Es nom de Maria aigos envia.
 • Ai, ai, cavallet, quan eres jove, que hi anaves de pentinat…
 • En es gener ses ovelles crien es véll, i en es juriol s’anyell.
 • A ca una puta es calceti.
 • A Campos, campanes noves i es campanar, esbucat, o esquerdat.
 • No ets més beneit, perque ton pare va dir me cou i ta mare va dir basta!
 • Molts de dies bons fan un any dolent.
 • Deixar pixar es mul tranquil.
 • Cel ras i llampant per Mallorca, lo mestral està a la porta.
 • Me cagon ses quatre postetes que aguanten es cagadero d’en Judes!
 • Calatreví, chueta fui.
 • Set porcs vint-i-vuit cames, set dones catorze mames.
 • Gener, generot, m’has morta l’oveia i l’esquellot.
 • Me cag en ses vetes des calçons blancs des foraviler que va fer es clot on se va plantar sa figuera on se va penjar en Judes es Dijous Sant!
 • Sa monja l’encén i es frare l’apaga.
 • Jo tenc un fabiolet que te forat i no sona i en sentir olor de dona tot d’una s’aixeca dret.
 • A Pina, qui no se’n duu dinar, no dina.
 • Mala puta rabanera, m’has llevat tots els doblers, m’has deixat sa fava torta i els collons de se’n revés.
 • Per Sant Simó mor sa mosca i es moscó.
 • Eren set que l’aguantaven i encara pixava tort.
 • Estar com ses llànties de Campos.
 • Ets més dolent que carn de xinxa!
 • Si la mar buida fort, senyal de vent nord.
 • No anam ni en rodes.
 • Lo cel està empedrat, dins d’una hora los carrers seran banyats.
 • Es com s’ase d’en Mora, que de tot quan veu s’enamora.
 • A Algaida ses algaidines, quan no tenen res que fer, s’asseuen en es carrer i espluguen com a gallines.
 • Estira mes un pel de cotorra que una cadena de barco.
 • Ja mos veurem davant Campos.
 • No passis s´arada davant es bou.
 • El març marceja i la gent bogeja.
 • Basta veure els sants per veure la festa.
 • Els sants de gener porten capa i barret.
 • Val més morir de un rot que de un badall.
 • Just com la llàntia de Campos.
 • Això es una casa de putes sense llum!

ETIQUETADO EN:

Si te ha gustado ¡Compártelo!Síguenos en las redes para no perderte ninguna publicación¿Qué es un refrán?

Un refrán es un frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza, particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia.


«Cualquiera sentencia popular repetida tradicionalmente de forma invariable, particularmente, las que son en verso o al menos con cierto ritmo, consonante o asonante, que las hace fáciles de retener y les da estabilidad de forma y de sentido figurado». (María Moliner)


Dicho agudo y sentencioso de uso común. (Diccionario de la RAE)¿Qué son los refranes?

Un refrán es un frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza; particularmente la que está estructurada en verso y rima en asonancia o consonancia.

Los refranes son paremias tradicionales de uso y origen popular y, en general, de autoría anónima.

El refrán nace con intención didáctica, moral o, incluso en ocasiones, filosófica.

Puede encontrarse algunas veces como sinónimo de dicho e incluso de proverbio, si bien el dicho, esencialmente oral, comprende un significado bastante más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno, e incluso malicioso.

También, en ciertas ocasiones, encierra una ocurrencia chistosa.

​Por otro lado, el proverbio, igual que el adagio, suelen ir asociados a lo bíblico y/o lo culto.

En definitiva, y sin lugar a dudas, en el ámbito de la lengua castellana, el refrán es, de manera indiscutible, la paremia más representativa y extendida de la sabiduría popular.

Dicho agudo y sentencioso de uso común. (Diccionario de la RAE)

El refrán es una paremia tradicional de origen y uso popular –y por definición, de autoría anónima– con intención didáctica, moral o, incluso, filosófica. En algunos contextos puede encontrarse como sinónimo de dicho e incluso de proverbio, si bien el dicho, esencialmente oral abarca un significado más amplio, como conjunto de palabras que proponen un concepto cabal, agudo, oportuno, e incluso malicioso, o bien una ocurrencia chistosa.

Por su parte, el proverbio, como el adagio y la máxima, suelen estar asociados a lo culto, lo bíblico o lo oriental. En suma, en el ámbito de la lengua castellana o idioma español, el refrán es, por antonomasia, la paremia más representativa de la sabiduría popular.

En el uso de la lengua española, el término refrán (del francés refrain, sentencia corta) ha conocido una gran difusión hasta el punto de desplazar al proverbio, idea que se asocia a una paremia culta como los proverbios bíblicos u orientales. De esta manera, el refrán, paremia popular o popularizada, aparece en obras de autores clásicos como Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita, Don Juan Manuel, Alfonso X el Sabio o el propio Miguel de Cervantes, que en el Quijote asegura por boca de Quijano que «los refranes son sentencias breves, sacadas de la experiencia y especulación de nuestros antiguos ancianos», y hablando con Sancho Panza le dice que «cualquiera de los que has dicho basta para dar a entender tu pensamiento» (Segunda parte, capítulo XVII); o cuando le hace decir al cautivo que «el refrán es sentencia breve sacada de la luenga y discreta experiencia».​

Sentencias breves y anónimas que «señalan qué actitud conviene adoptar en cada situación, definen la razón de una determinada conducta, o extraen las consecuencias de una circunstancia, entrañando en cualquier caso un fin didáctico y aleccionador y convirtiendo la anécdota humana en tema de reflexión».​ No obstante, muchas frases literarias y bíblicas han pasado a formar parte del refranero popular. La mayoría de los refranes son observaciones acuñadas por la experiencia colectiva a lo largo del tiempo, con temas que van desde la meteorología hasta el destino invariable y fatalista de existencia. Constituyen el bagaje cultural del pueblo en tiempos en los que la tradición oral pasaba la sabiduría popular de una generación a otra.

Su estructura suele ser pareada y recurren tanto a la prosa y verso como a figuras literarias (antítesis, elipsis o paralelismo) para facilitar su perpetuación oral.

Fuente: Wikipedia

Aviso legalPrivacidad Política de cookies – Copyright © 2023. Todos los derechos reservadosContacto